• Declarație de confidențialitate a societății geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG

  Vă urăm bun venit pe pagina noastră de internet și ne exprimăm bucuria pentru interesul manifestat de dumneavoastră față de compania noastră. Tratăm cu deosebită seriozitate protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrăm datele dumneavoastră în acord cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special cu respectarea Regulamentului general UE privind protecția datelor (UE-RGPD) și a legilor de aplicare specifice la nivel național, valabile pentru noi. Cu ajutorul acestei declarații de confidențialitate vă informăm în detaliu cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG și S.C. Ara Toys S.R.L. și la drepturile care vi se cuvin.
  Datele cu caracter personal reprezintă acele informații care permit o identificare a unei persoane fizice. Din această categorie fac parte în special numele, data nașterii, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, dar și adresa dumneavoastră IP.
  Sunt disponibile date anonime în situația în care nu există posibilitatea de a stabili o legătură personală cu utilizatorul.

 • Autoritatea responsabilă și responsabil cu protecția datelor

  Adresa (adresa de citare a companiei)
  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
  Brandstätterstraße 2 - 10
  D - 90513 Zirndorf
  &
  S.C. ARA TOYS S.R.L.
  ROMANIA, BUCURESTI, Sector 2, Str. Ritmului, Nr. 14, Bloc 432, Ap. 6

  Informații de contact:
  www.playmobil-toys.ro
  www.aratoys.ro
  Tel.: +40 723 654 030
  Fax.: 371 608 602
  E-Mail: office@aratoys.ro

  Date de contact ale responsabilului pentru protecția datelor:
  dsb@playmobil.de
  office@aratoys.ro

 • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

  Pentru început dorim să vă informăm în această secțiune cu privire la drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată. Aceste drepturi sunt reglementate prin articolele 15 - 22 din Regulamentul general UE privind protecția datelor. Aceasta include:

  1. Dreptul la acces (articolul 15 din Regulamentul general UE privind protecția datelor)
  2. Dreptul la ștergere (articolul 17 din Regulamentul general UE privind protecția datelor)
  3. Dreptul la rectificare (articolul 16 din Regulamentul general UE privind protecția datelor)
  4. Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din Regulamentul general UE privind protecția datelor)
  5. Dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18 din Regulamentul general UE privind protecția datelor)
  6. Dreptul la opoziție împotriva prelucrării datelor (articolul 21 din Regulamentul general UE privind protecția datelor)

  Pentru a valorifica aceste drepturi, vă rugăm să luați legătura cu: dsb@playmobil.de, office@aratoys.ro. Același regim se aplică dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor în cadrul societății noastre. În mod suplimentar, dispuneți de un drept de a înainta o plângere către o autoritate de supraveghere a protecției datelor.

 • Drepturi la opoziție

  Vă rugăm să respectați în asociere cu drepturile la opoziție următoarele aspecte:

  În situația în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul marketingului direct, dispuneți de dreptul de a formula opoziție față de această prelucrare a datelor în orice moment fără menționarea de motive. Această prevedere se aplică și pentru o stabilire a profilului, în măsura în care demersul respectiv se află în legătură cu marketingul direct.
  În situația în care formulați opoziție față de prelucrarea în scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri. Formularea opoziției nu generează costuri și poate fi întocmită fără respectarea de cerințe de formă, fiind transmisă pe cât posibil la: dsb@playmobil.de, office@aratoys.ro. dsb@playmobil.de, office@aratoys.ro.
  În situația în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru respectarea intereselor legitime, dispuneți de posibilitatea de a formula în orice moment opoziție față de această prelucrare din motive rezultate în baza situației dumneavoastră speciale; această prevedere se aplică și pentru o stabilire a profilului în temeiul acestor prevederi.
  În acest caz nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând situația în care putem dovedi prezența de motive legitime imperioase pentru prelucrare, care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau în situația în care prelucrarea este destinată valorificării, exercitării sau apărării de drepturi.

 • Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor

  La prelucrarea datelor dumneavoastră personale sunt respectate prevederile Regulamentului general UE privind protecția datelor și toate prevederile suplimentare valabile în sensul legislației privind protecția datelor. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor rezultă în special din articolul 6 din Regulamentul general UE privind protecția datelor.
  Utilizăm datele dumneavoastră pentru analize cu privire la scopurile de marketing și pentru marketingul direct.
  Acordul dumneavoastră constituie de asemenea o cerință de autorizare în sensul normelor privind protecția datelor. În acest sens vă oferim informații cu privire la scopurile prelucrării datelor și la dreptul dumneavoastră de revocare. În situația în care acordul se referă și la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, urmează să vă atenționăm expres asupra acestui aspect în cadrul acordului, articolul 88 alineatul 1 din Regulamentul general UE privind protecția datelor.
  O prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal în sensul prevederilor din articolul 9 alineatul 1 din Regulamentul general UE privind protecția datelor se efectuează numai în situația în care acest demers este necesar în temeiul prevederilor legale și dacă nu există niciun motiv pentru a prezuma că prevalează interesul dumneavoastră legitim cu privire la excluderea prelucrării, articolul 88 alineatul 1 din Regulamentul general UE privind protecția datelor.

 • Transmiterea către terți

  Vom transmite către terți datele dumneavoastră numai în limita prevederilor legale sau în măsura unui acord corespunzător din partea terților. În alte situații nu se efectuează o transmitere către terți, exceptând situația în care ne revine o obligație în acest sens în temeiul prevederilor legale imperative (transmiterea către structuri externe, de exemplu autorități cu atribuții de supraveghere sau autorități de urmărire penală).

 • Destinatarii datelor / categorii de destinatari

  În cadrul companiei noastre garantăm că vor recepționa datele dumneavoastră numai acele persoane cărora le sunt necesare aceste informații pentru îndeplinirea obligațiilor lor contractuale și legale.
  În numeroase situații, furnizorii de servicii oferă asistență departamentelor noastre de specialitate la îndeplinirea atribuțiilor care le revin. Cu toți furnizorii de servicii sunt încheiate acordurile contractuale necesare în sensul dispozițiilor privind protecția datelor.

 • Comunicarea datelor către o țară terță / Intenția de a comunica datele către o țară terță

  O comunicare a datelor către țări terțe (din afara Uniunii Europene, respectiv a Spațiului Economic European) are loc numai dacă acest lucru este necesar pentru aplicarea raportului obligațional, dacă este impus de lege sau dacă dumneavoastră ne-ați oferit consimțământul.
  Comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal către un furnizor de servicii sau către grupuri de companii din afara Spațiului Economic European: Salesforce (statele din SUA și regiunea Asia Pacific).
  Puteți consulta directivele cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale Salesforce la link-ul: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 • Durata de stocare a datelor

  Stocăm datele dumneavoastră cât timp sunt necesare pentru scopul de prelucrare prevăzut. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că numeroase termene de arhivare implică necesitatea (obligația) de stocare în continuare a datelor. Acest demers vizează în special obligațiile de arhivare în sensul normelor de drept comercial sau fiscal (de exemplu Codul Comercial, Codul Fiscal, etc.). În măsura în care nu sunt aplicabile obligații suplimentare de arhivare, datele sunt șterse conform procedurii de rutinăm după realizarea scopului.
  La aceasta se adaugă faptul că dispunem de posibilitatea de a arhiva datele în situația în care ne-ați transmis acordul dumneavoastră în acest scop sau dacă apar conflicte legale și dacă utilizăm mijloace de probă pe parcursul termenelor legale de prescripție, care pot ajunge până la treizeci de ani; termenul curent de prescripție este de trei ani.

 • Transmiterea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră

  Pentru a proteja cât mai bine posibil datele stocate de noi împotriva modificărilor neautorizate accidentale sau intenționale, a pierderii, distrugerii sau a accesării de către persoane neautorizate, punem în aplicare măsuri corespunzătoare de siguranță din punct de vedere tehnic și organizatoric. Nivelurile de siguranță sunt verificate în mod curent în cooperare cu experții din domeniul siguranței și adaptate la noile standarde de siguranță.
  Transferul de date de la și către pagina noastră de internet se realizează în toate situațiile în formă criptată. Cu titlu de protocol pentru transferul de date oferim pentru pagina noastră de internet HTTPS, în toate situațiile cu utilizarea protocoalelor actuale de criptare.
  În mod suplimentar oferim utilizatorilor noștri în cadrul formularelor de contact o criptare a conținutului. Decodarea acestor date poate fi efectuată numai de către noi. De asemenea există posibilitatea de a valorifica posibilități alternative de comunicare (de exemplu prin poștă).

 • Obligația de punerea la dispoziție a datelor

  Sunt necesare diverse date cu caracter personal pentru constituirea, aplicarea și încetarea raportului obligațional și pentru realizarea obligațiilor contractuale și legale asociate acestora. Același regim se aplică pentru utilizarea paginii noastre de internet și a diferitelor funcții care pot fi accesate la nivelul acesteia.
  Am sintetizat pentru dumneavoastră detaliile aferente la punctul de mai sus. În anumite situații, datele trebuie colectate, respectiv puse la dispoziție și în temeiul prevederilor legale. Vă rugăm să aveți în vedere că o prelucrare a solicitării dumneavoastră sau executarea raportului obligațional aflat la baza acestuia nu este posibilă fără punerea la dispoziție a acestor date.

 • Categoriile, sursele și proveniența datelor

  Datele prelucrate de noi sunt determinate în funcție de context: Această împrejurare este determinată de exemplu de situația în care menționați o solicitare în formularul nostru de contact, dacă ne transmiteți o aplicație sau dacă ne depuneți o reclamație.
  Vă rugăm să aveți în vedere că punem la dispoziție informații pentru situații speciale de prelucrare eventual și distinct, către structuri competente, de exemplu la Upload-ul de documente de aplicație sau la o cerere de contact.

  La accesare paginii noastre de internet colectăm și prelucrăm următoarele date:
  1. Denumirea furnizorului de servicii de internet
  2. Informații cu privire la pagina de internet de pe care accesați pagina noastră
  3. Browser-ul web utilizat și sistemul de operare folosit
  4. Adresa IP atribuită de către furnizorul dumneavoastră de servicii de internet
  5. Fișierele solicitate, volumul de date transferate, descărcări/exportarea fișierelor
  6. Informații cu privire la paginile de internet pe care le accesați pe site-ul nostru, inclusiv data și ora

  În cadrul unei solicitări de contactare colectăm și prelucrăm următoarele date:
  1. Nume, prenume
  2. Adresa
  3. Adresa de E-mail
  4. Formula de adresare
  5. Informații cu privire la dorințe și interese

  În cazul newsletter-urilor colectăm și prelucrăm următoarele date:
  1. Nume, prenume
  2. Adresa de E-mail
  3. Formula de adresare
  4. Codul poștal
  5. Datele de analiză provenite din evaluarea newsletter-urilor

  La concursurile cu premii colectăm și prelucrăm următoarele date:
  1. Nume, prenume
  2. Cod postal, respectiv adresa
  3. Adresa de e-mail
  4. Data nașterii
  5. Țara

  Pentru a vă trimite catalogul, Playmobil procesează următoarele informații:
  1. Formulă de adresare
  2. Nume, Prenume
  3. Adresă completă
  4. Cod postal
  5. Oraș
  6. Țară
  7. Email
  8. Telefon

 • Formular de contact / contactare prin e-mail (articolul 6 alineatul 1 litera a, b din Regulamentul general UE privind protecția datelor)

  La pagina noastră de internet este disponibil un formular de contact, care poate fi utilizat pentru contactarea în format electronic. În situația în care ne scrieți prin intermediul formularului de contact, prelucrăm datele comunicate de dumneavoastră în cadrul formularului de contact în scop de contactare și formulare de răspunsuri la întrebările și solicitările dumneavoastră.
  În acest sens este respectat principiul reducerii la minim a datelor și al evitării datelor, în sensul că vă revine obligația de a comunica doar datele care ne sunt necesare în mod obligatoriu pentru contactarea dumneavoastră. Sunt vizate în acest sens adresa dumneavoastră de e-mail, formula de adresare, prenumele, numele, subiectul, precum și rubrica de mesaje. În mod suplimentar, ca urmare a cerințelor de natură tehnică, precum și cu titlu de garanție juridică este prelucrată adresa dumneavoastră IP. Toate celelalte date reprezintă rubrici voluntare și pot fi menționate opțional (de exemplu pentru formularea de răspunsuri mai individualizate la întrebările dumneavoastră).
  În măsura în care luați legătura cu noi prin e-mail, vom prelucra datele cu caracter personal comunicate prin intermediul e-mail-ului exclusiv pentru prelucrare solicitării dumneavoastră.

 • Newsletter (articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general UE privind protecția datelor)

  La pagina noastră de internet este oferită posibilitatea de abonare la un newsletter gratuit. Adresa de e-mail menționată în asociere cu abonarea la newsletter, precum și numele dumneavoastră sunt utilizate pentru expedierea newsletter-ului personalizat.
  În acest sens este respectat principiul reducerii la minim a datelor și al evitării datelor, deoarece este evidențiată ca rubrică obligatorie numai adresa de e-mail (eventual numele la newsletter-erele personalizate). Ca urmare a cerințelor de natură tehnică, precum și cu titlu de garanție juridică, la abonarea la newsletter este prelucrată și adresa dumneavoastră IP.
  Fără îndoială că dispuneți de posibilitatea de a renunța la abonament în orice moment, prin intermediul opțiunii de dezabonate incluse în newsletter și puteți revoca în acest mod acordul dumneavoastră.
  Folosim procedura dublă de înscriere pentru trimiterea newsletterelor prin e-mail. Asta înseamnă că veți primi reclame doar prin e-mail dacă ați confirmat în prealabil în mod expres că vă doriți să activați serviciul de newsletter. Acest lucru este realizat printr-o notificare trimisă pe adresa dvs. de e-mail prin care vă solicităm să confirmați dacă va doriți să primiți newsletter-ul nostru la această adresă de e-mail apăsând clic pe link-ul conținut din acest e-mail.

 • Concurs cu premii / acord cu privire la măsuri publicitare (articolul 6 alineatul 1 litera a, b din Regulamentul general UE privind protecția datelor)

  Pe pagina noastră de internet dispuneți de posibilitatea de a participa la concursul nostru cu premii. În cazul în care completați interfața pentru concursul cu premii, prelucrăm datele înregistrate în secțiunea respectivă exclusiv pentru realizarea concursului cu premii.
  Este respectat principiul reducerii la minim a datelor și al evitării datelor prin cerința impusă dumneavoastră de a înregistra doar datele care ne sunt necesare în mod obligatoriu din partea dumneavoastră pentru organizarea concursului cu premii și pentru informarea câștigătorilor. Din această categorie fac parte de exemplu numele, adresa de e-mail, formula de adresare, adresa și țara.
  Rubricile obligatorii sunt marcate cu un (*). Ca urmare a cerințelor de natură tehnică, precum și cu titlu de garanție juridică este prelucrată și adresa dumneavoastră IP. Celelalte rubrici sunt opționale și pot fi completate cu plăcere în situația în care doriți acest lucru. În lipsa completării rubricilor obligatorii nu dispunem din păcate de posibilitatea de a organiza concursul cu premii. În asemenea situație nu este posibilă o participare.
  La nivelul interfeței pentru concursul cu premii dispuneți în mod suplimentar de posibilitatea de ne comunica acordul dumneavoastră cu privire la măsurile publicitare. Fără îndoială că există și posibilitatea de a participa la concursul cu premii fără exprimarea acordului cu privire la măsurile publicitare.
  În măsura în care ne comunicați acordul dumneavoastră prin bifarea căsuței respective, prelucrăm datele dumneavoastră și pentru a vă transmite prin poștă informații și oferte despre produsele / serviciile noastre (produse și oferte (exclusive) marca PLAYMOBIL ale geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG).

  Dispuneți de posibilitatea de a revoca acordul dumneavoastră în orice moment, fără menționarea de motive, la numărul de telefon 0911/9666-0, prin e-mail la gewinnspiele@playmobil.de sau prin poștă, la geobra Brandsätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D – 90513 Zirndorf sau la numărul de telefon +40 723 654 030, prin e-mail la office@aratoys.ro sau prin poștă, la ROMANIA, BUCURESTI, Sector 2, Str. Ritmului, Nr. 14, Bloc 432, Ap. 6.

 • Înregistrare / contul clientului (articolul 6 alineatul 1 litera a, b din Regulamentul general UE privind protecția datelor)

  Pe pagina noastră de internet oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra cu menționarea datelor personale ale acestora.
  În acest mod este respectat principiul reducerii la minim a datelor și al evitării datelor, deoarece numai datele necesare pentru înregistrare sunt evidențiate ca rubrică obligatorie cu o steluță (*). Sunt vizate în acest sens de exemplu adresa de e-mail, precum și parola, inclusiv repetarea parolei.
  Printr-o înregistrare pe pagina noastră de internet sunt memorate în mod suplimentar adresa IP a utilizatorului, data, precum și ora înregistrării (date tehnice contextuale). Prin acționarea butonului „Înregistrare acum“, vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră.
  Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte: Parola configurată de dumneavoastră este memorată în formă criptată în cadrul societății noastre. Personalul companiei noastre nu dispune de posibilitatea de a citi această parolă. Din acest motiv, personalul nostru nu vă poate oferi informații în situația în care vă uitați parola.
  Utilizați în acest caz funcția „Am uitat parola“, prin intermediul căreia o nouă parolă generată automatizat vă este transmisă prin e-mail. Niciun angajat nu este autorizat să vă solicite telefonic sau în scris parola dumneavoastră. Din acest motiv, vă rugăm să nu divulgați în nicio situație parola dumneavoastră în situația în care recepționați astfel de solicitări.
  ÿPrin finalizarea procedurii de înregistrare, datele dumneavoastră sunt stocate la noi pentru utilizarea secțiunii protejate destinate clienților. Imediat ce vă conectați la pagina noastră de internet cu adresa de e-mail ca nume de utilizator și parolă, aceste date sunt puse la dispoziție pentru acțiunile efectuate de dumneavoastră pe pagina noastră de internet.
  Persoanele înregistrate dispun de posibilitatea de a efectua pe cont propriu modificări. Modificările / corecturile sunt efectuate cu plăcere și de către departamentul nostru de relații cu clienții, în situația în care luați legătura cu acesta. Fără îndoială că dispuneți de posibilitatea de înregistrare, respectiv de anulare, respectiv de ștergere a contului dumneavoastră de client (în secțiunea „Contul meu de client”, „Ștergerea contului de client”).

 • Expedierea catalogului prin poștă / e-mail (articolul 6 alineatul 1 lit.a), b UE-DS-OMG)

  Prelucrăm numai informațiile furnizate de dvs. în cadrul formularului de comandă pentru a efectua expedierea catalogului, cu excepția cazului în care sunteți de acord să utilizăm informațiile și pe viitor.
  În acest caz, este respectat principiul economiei de date și evitarea datelor, deoarece trebuie să ne furnizați doar datele de care avem nevoie pentru a va trimite comanda (de exemplu, prenume, nume, adresă de expediere, adresă de e-mail, telefon număr).
  În plus, adresa dvs. IP este procesată din motive tehnice și de protecție juridică.

 • Scopuri publicitare ale clienților existenți (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general UE privind protecția datelor)

  Societatea geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG si S.C. ARA TOYS S.R.L. sunt interesate să dezvolte raportul de client cu dumneavoastră și să vă transmită informații și oferte cu privire la produsele / serviciile noastre (cataloage și newslettere). Din acest motiv prelucrăm datele dumneavoastră pentru a vă transmite informații și oferte corespunzătoare prin e-mail și prin poștă.
  În măsura în care nu doriți acest lucru, dispuneți de posibilitatea în orice moment de a formula opoziție cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopul marketingului direct; această prevedere se aplică și pentru o stabilire a profilului, în măsura în care demersul respectiv se află în legătură cu marketingul direct. În situația în care formulați opoziție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră în acest scop.
  Formularea opoziției nu generează costuri și poate fi formulată fără respectarea de cerințe de formă, fiind transmisă pe cât posibil la 0911/9666-0, prin e-mail la service@playmobil.de sau prin poștă la geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2 - 10, D - 90513 Zirndorf sau la numărul de telefon +40 723 654 030, prin e-mail la office@aratoys.ro sau prin poștă, la ROMANIA, BUCURESTI, Sector 2, Str. Ritmului, Nr. 14, Bloc 432, Ap. 6.

 • Decizii automatizate în cazuri individuale

  Utilizăm un proces pur automatizat de procesare pentru obținerea unor decizii în următoarele cazuri:
  Atunci când selectați în magazinul nostru online varianta de plată factură, efectuăm automat o verificare a bonității. În acest scop, toate datele relevante pentru bonitate sunt transmise pentru analiză către Arvato, în vederea analizării bonității, respectiv a riscului de credit. Informații suplimentare în acest sens găsiți aici.

  În cazul în care aveți întrebări referitoare la proces sau doriți să discutați cu noi despre rezultate, vă rugăm să ne contactați la dsb@playmobil.de.

 • Cookies (articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general UE privind protecția datelor / articolul 6 alineatul 1 lit a din Regulamentul general UE privind protecția datelor bei Acordul)

  Paginile noastre de internet utilizează în mai multe secțiuni așa-numite cookies. Acestea sunt destinate îmbunătățirii ușurinței de utilizare, a eficienței și a siguranței ofertei noastre. Cookies reprezintă mici fișiere text stocate pe computerul dumneavoastră, memorate de către browser-ul dumneavoastră (local pe hard-disk-ul dumneavoastră).
  Prin intermediul acestor cookies dispunem de posibilitatea de a realiza o analiză asupra modului în care folosesc utilizatorii paginile noastre de internet. În acest mod dispunem de posibilitatea de a adapta conținuturile paginilor de internet în funcție de cerințele vizitatorilor. În mod suplimentar, prin intermediul cookies, dispunem de posibilitatea de a evalua efectivitatea unui anumit articol și de a adapta amplasarea acestuia de exemplu în funcție de interesele tematice ale utilizatorilor.
  Majoritatea cookies utilizate de noi sunt așa-numite „Session-Cookies“. Acestea sunt șterse automat după accesarea dumneavoastră. Cookies permanente sunt șterse automat de pe computerul dumneavoastră după expirarea perioadei de valabilitate a acestora (de regulă șase luni) sau dacă acestea sunt șterse direct de dumneavoastră înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
  Majoritatea browser-ului web acceptă automat cookies. De regulă, dispuneți de posibilitatea de a modifica setările browser-ului dumneavoastră și în situația în care preferați să nu expediați informațiile. Cu toate acestea, aveți posibilitatea de a utiliza ofertele de pe pagina noastră de internet fără restricții și în acest caz (excepție: configuratori).
  Utilizăm cookies pentru a îmbunătățiri ușurința de utilizare, eficiența și siguranța ofertei noastre. În mod suplimentar, utilizăm cookies prin intermediul cărora putem efectua o analiză asupra modului în care folosesc utilizatorii paginile noastre de internet. În acest mod, avem posibilitatea de a adapta conținuturile în funcție de cerințele vizitatorilor. În mod suplimentar, prin intermediul cookies, dispunem de posibilitatea de a evalua efectivitatea unui anumit articol și de a adapta amplasarea acestuia de exemplu în funcție de interesele tematice ale utilizatorilor.
  Cookies sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise de acesta către pagina noastră. Din acest motiv, în calitate de utilizator, aveți controlul complet asupra utilizării de cookies. Printr-o modificare a setărilor în browser-ul dumneavoastră de internet dispuneți de posibilitatea de a dezactiva sau a limita transmiterea de cookies. În mod suplimentar, cookies activate anterior pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau cu ajutorul altor programe software. Acest demers este disponibil în toate browser-ele de internet uzuale.
  Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte: În situația în care dezactivați selectarea de cookies, în anumite situații există posibilitatea ca anumite funcții ale paginii noastre de internet să nu poată fi utilizate integral.

 • Profiluri de utilizator / procedura de webtracking

  Notificare privind protecția datelor pentru Econda:
  Pentru adaptarea în funcție de necesități, precum și pentru optimizarea acestei pagini de internet, cu ajutorul soluțiilor și tehnologiilor firmei econda GmbH sunt colectate și stocate datele anonimizate, cu elaborarea în baza acestor date a profilurilor de utilizator, cu folosirea de pseudonime. În acest scop pot fi utilizate cookies care permit identificarea unui browser internet. Cu toate acestea, profilurile de utilizare nu sunt asociate fără acordul expres al vizitatorului cu datele cu privire la titularul pseudonimului. Sunt mascate în special adresele IP imediat după recepționarea acestora, astfel încât nu este posibilă o repartizare a profilurilor de utilizator în funcție de adresele IP. Utilizarea datelor sub pseudonim se efectuează în temeiul prevederilor din articolul 15 alineatul 3 din legea privind regimul telecomunicațiilor. Vizitatorii acestei pagini de internet își pot exprima în orice moment pentru viitor opoziția cu privire la înregistrarea și stocarea acestor date. Opoziția este aplicată numai pentru echipamentul și browser-ul web pe care a fost configurată, vă rugăm să repetați eventual operațiunea pe toate echipamentele. Dacă ștergeți Opt-out-Cookie, sunt transmise din nou solicitări către econda.

 • Indicații referitoare la confidențialitatea datelor în rețelele de socializare

  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG administrează diferite prezențe în „rețelele de socializare”, pentru a putea comunica cu utilizatorii autentificați acolo și pentru a-i putea informa cu privire la ofertele noastre.
  Atragem atenția asupra faptului că utilizarea acestei platforme, împreună cu funcțiile puse la dispoziție de ea, intră în responsabilitatea dvs. personală. Această prevedere este valabilă în special pentru comportamentul dvs. concret de utilizare al acestor platforme. Aceasta se aplică în special utilizării funcțiilor interactive (de ex. comentarea, distribuirea, evaluarea).
  În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale avem însă o responsabilitate comună împreună Facebook în raport cu toți clienții, persoanele interesate și utilizatorii. Suntem conștienți de această responsabilitate și protecția datelor dvs. personale este importantă pentru noi. Din păcate nu putem să ne asumăm însă întreaga responsabilitate, deoarece Facebook nu ne oferă transparența necesară și informațiile necesare pentru a putea să ne îndeplinim responsabilitatea respectivă față de informații. Facem însă eforturi de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dvs.
  Suplimentar, atragem atenția asupra faptului că la utilizarea platformelor, datele dvs. personale pot să fie procesate în afara Uniunii Europene. Prin intermediul certificării conforme EU-US Privacy Shield, furnizorii din SUA garantează faptul că prevederile de confidențialitate ale legislației UE sunt respectate și la procesarea datelor în SUA.
  Suplimentar, informațiile dvs. pot să fie procesare în vederea obținerii de informații referitoare la utilizare și conexe utilizării, în vederea efectuării de studii de piață și a publicității. Astfel este posibilă crearea de profile de utilizare, de ex. pe baza comportamentului dvs. de utilizare și a intereselor rezultate din aceasta. Astfel este posibilă afișarea, de ex. a reclamelor, în interiorul și în exteriorul platformelor. În acest sens sunt salvate de obicei și cookies pe terminalul dvs. Independent de aceasta, în profilele de utilizare pot să fie stocate și date, care nu sunt preluate direct de pe terminalele dvs. (în special dacă sunteți membru al platformelor respective și sunteți autentificat pe ele).
  Noi, în calitate de furnizori ai acestui serviciu informativ, nu colectă, și nu procesăm suplimentar niciun fel de date din utilizarea de către dvs. a serviciului nostru.
  Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor se realizează pe baza interesului nostru legitim cu privire la o informare eficientă a utilizatorilor și la comunicarea cu utilizatorii, conf. art. 6 par. 1 lit. f. EU-DS-GVO. În cazul în care furnizorii respectivi vă solicită acordul cu privire la prelucrarea datelor (de ex. prin bifarea unei căsuțe de control sau confirmarea unui buton soft), baza legală de prelucrare a datelor este art. 6 par. 1 lit. a., art. 7 EU-DS-GVO.

  Posibilitatea de refuz
  În cazul în care sunteți membru al unei rețele de socializare și nu doriți ca rețeaua să colecteze date cu privire la prezența dvs. și nu doriți ca acestea să fie corelate cu datele de membru stocate pentru alte rețele, este necesar să

  Vă delogați de pe rețeaua respectivă înainte de a ne vizita profilul,
  Să ștergeți cookie-urile existente pe aparat și
  Să opriți și să reporniți browser-ul.

  După ce vă autentificați însă din nou, veți putea fi însă recunoscut în mod univoc de către rețea, ca un/o utilizator/utilizatoare anume.
  Pentru o prezentare detaliată a modului de procesare și a modalității de refuz a acesteia (Opt-Out), vă rugăm să vizitați indicațiile furnizorului oferite la link-ul următor.
  Și în cazul solicitărilor de informații sau de utilizare a unor drepturi de utilizator specifice, vă atragem atenția asupra faptului că este cel mai bine să îl contactați pe furnizor în acest sens. Pentru că numai furnizorii pot să aibă acces asupra datelor de utilizator și pot să reacționeze direct la solicitarea dvs., oferindu-vă informații. În cazul în care aveți însă nevoie de ajutor, puteți să ne contactați.

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) – Declarația de confidențialitate: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads și http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA) – Declarația de confidențialitate a datelor: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA) – Declarația de confidențialitate a datelor/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA) – Declarația de confidențialitate a datelor: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  Indicații cu privire la drepturile de autor și ale drepturilor artistice
  În cazul în care doriți să publicați imagini, texte, planuri, filme, muzică etc. din cadrul profilului nostru, trebuie să știți faptul că este posibil să transferați astfel toate drepturile de utilizare către rețea, fapt ce ar putea să aibă consecințe legale pentru dvs., dacă nu sunteți deținătorul drepturilor de autor sau autorul.

 • Oferte online în cazul copiilor

  Persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 nu sunt autorizate, fără acordul reprezentanților legali, să ne comunice date cu caracter personal, respectiv să ne transmită o declarație de consimțământ. Dorim să solicităm părinților și reprezentanților legali să se implice în mod activ în activitățile și interesele online ale copiilor acestora.

 • Link-uri către alți furnizori

  Pagina noastră de internet conține - evidențiate fără echivoc – și link-uri către paginile de internet ale altor companii. În măsura în care sunt disponibile link-uri către paginile de internet ale altor furnizori, nu dispunem de posibilitatea de a influența conținuturile acestora. Din acest motiv nu poate fi asumată nicio garanție și răspundere pentru aceste elemente de conținut.
  Responsabilitatea pentru elementele de conținut ale acestor pagini revine în toate situațiile furnizorului sau administratorului acestora.
  Paginile asociate prin link au fost verificate la momentul activării link-ului cu privire la existența de potențiale încălcări ale prevederilor legale și la nerespectări identificabile ale dispozițiilor în vigoare. La momentul inserării link-ului nu au fost cunoscute elemente ilegale de conținut. Nu este însă rezonabilă efectuarea unei verificări permanente a conținutului paginilor asociate prin link, în lipsa unor argumente concrete cu privire la încălcarea de drepturi. În situația în care devin cunoscute astfel de încălcări de drepturi, astfel de link-uri sunt eliminate fără întârziere.